е-Здравство

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

е-Здравство

2.    Код

3ФЕИТ10Л015

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Лилјана Гавриловска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на IoT мрежни концепти релевантни за е-Здравство. Техники на прибирање на податоци (BAN, мулти-сензорски решенија, интелигентни уреди, инванзивни и неинванзивни методи) и аспекти на Big-Data. Анализа и дизајн на решенија во е-Здравство. Елементи на ИКТ инфраструктури во е-Здравство и комуникации во облак. Способност за развој на нови сервиси и апликации во е-Здравство.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Глобално е-Здравство и здравствени информациски системи. Етика и легислатива во е-Здравство. Телемедицина. м-Здравство (mHealth). Употреба на ИКТ решенија за справување со клинички податоци. Репрезентација и процесирање на здравствени податоци. Аспекти на BigData. Видови на податоци. Корисничко ориентиран дизајн и развој на апликации и сервиси во е-Здравство. Бизнис аспекти во е-Здравство. Генерички проблеми. Идни решенија.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L.Gavrilovska,S.Krco,V.Milutinovic, I. Stojmenovic, R. Trobec Application and Multidisciplinary Aspects of Wireless Sensor networks: concepts, integration and case studies Springer 2011

2

R. Armentano, R. Singh Bhadoria, P. Chatterjee, G. Chandra Deka The Internet of Things: Foundation for Smart Cities, eHealth and Ubiquitous Computing CRC Press 2017

3

J. Tan Healthcare Information Systems and Informatics: Research and Practices: Research and Practices IGI Global 2008