Еколошки и енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Еколошки и енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија

Код: 3ФЕИТ04003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Вонр. проф. д-р Софија Николова-Поцева

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на овој курс студентот стекнува знаења за енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија и еколошки поволни технологии во правец на подобрување на енергетската ефикасност.

Содржина на предметната програма: Зголемување на енергетската ефикасност во произвдството на електрична енергија.  Нови технологии и методи за согорување на јагленот. Технологии со кои се врши физичко прочистување на јагленот пред неговото согорување во котелот на ТЕЦ. Технологии кои вршат обработка на гасовите кои настануваат при процесот на согорување пред истите да го напуштат котелот на ТЕЦ. Технологии со кои се врши обработка на излезните гасови. Технологии за горење на јагленот во флуидизиран слој. Искористување на природниот гас како енергетски ресурс и како еколошки поволно гориво. Гасни турбини и нивна примена во гасни електрани со комбиниран циклус. Постројки за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија. Еколошки прифатливи технологии за производство на електрична енергија од ОИЕ во прилог на енергетската ефикасност.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1R.Kehlhofer, B. Rukes,  F. Hannemann,  F. StirnimannCombined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants, 3rd EditionPennWell Corporation2009
2Nicholas P. CheremisinoffClean Electricity Through Advanced Coal Technologies: Handbook of Pollution Prevention and Cleaner ProductionElsevier Inc.2012
3Gilbert M. MastersRenewable and Efficient Electric Power SystemsJohn Wiley & Sons2004
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Volker QuaschningUnderstanding Renewable Energy SystemsCarl Hanser Verlag GmbH & Co. KG2005
2Tony GiampaoloGas Turbine Handbook: Principles and Practice, 4th editionThe Fairmont Press2011