Економија за инженери

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Економија за инженери

2.    Код

3ФЕИТ09Л007

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Весна Борозан

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на познавања за основните концепти и начинот на функционирање на пазарната економија, теоријата на претпријатија, типови на пазари, како и стекнување  на поим за природни монополи и моделите за нивна регулација.

11.    Содржина на програмата: Основи на економијата: макроекономија и микроекономија. Основни концепти од пазарната економија: Моделирање на потрошувачката; Моделирање на производството; Маргинално производство, маргинални трошоци; Приход и профит на производителот; Еластичност на понудата; Пазарен еквилибриум, глобален оптимум и општествена благосостојба. Концепти од теоријата на претпријатија: Долгорочен и краткорочен пристап; Трошоци. Типови на пазари: Физички пазари централизирани пазари и децентрализирани – пазари на билатерални договори; Финансиски договори и пазари. Конкуренција: Зошто е потребна конкуренцијата? Пазари со несовршена конкуренција, Пазарна сила; Модели на несовршена конкуренција, потреба од заштита на конкуренцијата и регулација. Дефиниција за мрежна енергија, со фокус на електрична енергија; Природни монополи во електроенергетскиот сектор. Основи на регулацијата: Регулаторни модели; Дозволен приход и прераспределба на дозволениот приход до крајните корисници.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

В. Борозан, П.Крстевски Економија за инженери Интерна скрипта 2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dubravko Sabolic Uvod u mikroekonomiku FER, Zagreb – Skripta 2014

2

Dubravko Sabolic Drzavna regulacija industruje FER, Zagreb – Skripta 2015

3

N.Gregory Mankiw Principles of Microeconomics Cengage Learning 2015