Економска проценка на инвестиции

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Економска проценка на инвестиции

2.    Код

3ФЕИТ09Л008

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Рубин Талески

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни знаења за методите за економска проценка. Студентите ќе бидат оспособени за извршување на економски проценки на инвестиции и анализи на ризици.

11.    Содржина на програмата: Вовед во финансиски анализи. Класификација на трошоци. Вредност на капиталот со текот на времето. Тек на капитал. Ликвидност. Хартии од вредност. Фактор на ризик кај инвестиции. Пресметка на трошок на капитал (WACC). Методи за економска проценка:  Метод на пресметковни годишни трошоци; Метод на нето сегашна вредност; Метод на внатрешна стапка на поврат на капитал (IRR) – минимална прифатлива стапка на поврат на капитал (MARR); Метод на минимални трошоци; Метод на еквивалентна годишна вредност; Период на враќање на инвестицијата. Финансиска и економска исплатливост на инвестициите. Анализа на ризик во методите на економска проценка. Оценка на инвестициони програми.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dubravko SabolicDrzavna regulacija industrujeFER, Zagreb – Skripta2015

2

Daniel Kirschen, Goran StrbacFundamentals of Power System EconomicsJohn Wiley & Sons2004

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Paul A. Samuelson, William D. NordhausEconomicsMcGraw-Hill / Mate2011

2

Donald G. Newnan, Ted G. Eschenbach, Jerome P. LavelleEngineering Economic AnalysisOxford University Press2004

3

Hisham KatibEconomic evaluation of projects in the Electicity Supply IndustryInstitution of Engineering and Technology, London, United Kingdom2003