Електрични елементи на автоматско управување

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Електрични елементи на автоматско управување

2.    Код

3ФЕИТ02З006

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Михаил Дигаловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со елементите (референтни, мерни, споредбени, извршни, засилувачки) кои се користат во системите за автоматско управување на ЕМП. Разбирање и користење на елемените на АУ кои се применуваат во ЕМП.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Компоненти на регулираните електромоторни погони (референтни, мерни, споредбени, преобразувачки, A/D D/A, извршни). Магнетни засилувачи, полупроводнички засилувачи, енергетски полупроводнички компоненти, управувачки кола за насочувачи и чопери, топологија на фреквенциско напонски преобразувачи, видови на PWM управување). Микрокомпјутерско управување на електромоторни погони (основна конфигурација, примена на DSP).

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

5

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

100

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Јакимов Т.Компоненти и системи за автоматско управување на електромоторни погони  

2

Андонов З., Мирчевски С.Збирка решени задачи по електрични елементи на автоматско управување  

3

Мирчевски С.Предавања по предметот електрични елементи на автоматско управување  

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

А.Е. Фицџералд, Чарлс Кингсли Помладиот, Стефан Д. УмансЕлектрични машини. (шесто издание)McGraw-Hill Science/Engineering/Math