Електрични мрежи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Електрични мрежи

2.    Код

3ФЕИТ09Л009

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Ристе Ачкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на познавања од областа на електричните мрежи. Запознавање со елементите на електричните мрежи и нивните заменски шеми. Изучување на методологии за решавање на радијални и сложени затворени мрежи. Избор и димензионирање на електроенергетските мрежи.

11.    Содржина на програмата: Област на изучување. Задача на електричните мрежи (ЕМ). Поделба. Облици на ЕМ. Елементи на ЕМ и нивни заменски шеми. Товари. Сведување. Релативни единици (pu). Решавање на вод. Загуба на напон и моќност. Решавање на радијални и сложено затворени мрежи. Класични и матрични постапки. Димензионирање на ЕМ. Регулација на напоните и реактивните моќности во ЕМ. Загуби на енергија во ЕМ. Техно-економски анализи.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Ачковски, М. Тодоровски Електрични мрежи ФЕИТ-Скопје 2015

2

Р. Ачковски Преносни и дистрибутивни системи ЕТФ-Скопје 1995

3

Р. Ачковски Високонапонски мрежи и системи ЕТФ-Скопје 1995

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Ачковски, М. Тодоровски Збирка задачи од областа на преносните и дистрибутивни системи ФЕИТ – Скопје 2007