Електрични возила

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Електрични возила

2.    Код

3ФЕИТ06Л003

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Снежана Чундева

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со особеностите, карактеристиките и примената на електричните и хибридните возила. Користење на знаењата за ефикасен избор на електрични возила.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Краток историјат, типови на возила денес и возила на иднината. Динамичко однесување на влечен систем. Преглед на постоечки ЕМП и нивна примена во електрична влеча. Електрични и хибридни возила. Електрични возила и животна средина.

12.    Методи на учење: Предавања – Power Point презентации Вежби – работа во групи, разработка на студии на случај, изработка на семинарски трудови, практична работа

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

40

16.2. Самостојни задачи

35

16.3. Домашно учење

30

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

посетеност на настава и реализирани активности 15.2, 16.1, 16.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

внатрешна евалуација и анкета

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

James Larminie Electric Vehicle Technology Explained John Wiley & Sons Ltd  

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

  NEW GENERATION OF ELECTRIC VEHICLES