Електрично осветление

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Електрично осветление

2.    Код

3ФЕИТ09З010

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Рубин Талески

9.    Предуслов за запишување на предметот

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на светлотехниката, светлинските извори, системите на осветление и проектирање на внатрешно и надворешно осветление. Проектирање на едноставни системи за електрично осветление (избор на соодветни светлински извори, светилки и фотометриски пресметки)

11.  Содржина на програмата: Светлина, гледање и боја. Основни светлотехнички големини и поими. Светлотехнички својства на материјалите. Електрични сијалици. Светилки. Системи на електрично осветление. Внатрешно осветление. Осветление на улици и патишта. Осветление на спортски објекти. Светлотехнички мерења.

12.   Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.  Начин на полагање на испитот

Писмен испит
Два парцијални испита (по 120 min) или завршен испие (180 min)
Студентот треба да ги изработи предвидените домашни и проектни задачи и истите да ги предаде според објавената динамика на веб страницата за предметот.
Завршната оценка се определува поените добиени од испитите, домашните и проектните задачи според соодветните тежински коефициенти.
За време на испитот не е дозволено користење литература во печатена или електронска форма, како и мобилен телефони, таблети или кој било друг електронски уред. Употреба на калкулатор е дозволена, но не е дозволено користење на мобилни телефони, таблети или слични електронски уреди

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.   Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. Рајичиќ Електрично осветление ЕТФ 1994

2

Р. Талески, Д. Рајичиќ Вовед во светлотехника ФЕИТ, во печат 2006