Електромагнетика

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Електромагнетика
2. Код 4ФЕИТ05Л014
3. Студиска програма КХИЕ,КСИАР,ЕАОИЕ,ЕЕПМ,ЕЕС
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар II/4 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Андријана Кухар
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Основи на електротехника
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со основните поими за електричното, стационарно струјно, стационарно и квазистационарно магнетно поле, законите кои важат за нив, начини за поврзување со концептот на електрично коло како форма за претставување на феномените. Запознавање со општите равенки на електромагнетно поле – Оспособеност за дефинирање на основните проблеми сврзани со пресметка на електрично и магнетно поле, и анализа на истото, користење на методи за пресметки, анализирање на добиените резултати и носење соодветни заклучоци.
11. Содржина на програмата: Eлектростатичко поле во вакуум и диелектрик, интегрален и диференцијален облик на Гаусов закон. Електричен скалар потенцијал, капацитивност и парцијални капацитивности на систем од тела. Гранични услови во електростатичко поле и методи на огледување. методи за анализа и компјутерска симулација на електростатичко поле. Стационарно струјно поле, електрична отпорност, отпорност на заземјувач, сложени заземјувачи. Стационарно магнетно поле во вакуум, интегрален и диференцијален облик на Амперов закон, магнетен вектор потенцијал. Стационарно магнетно поле во материја. Гранични услови во магнетно поле и методи на огледување. Магнетно коло, методи за решавање и компјутерска симулација на магнетно поле. Фарадеев закон и коефициенти на електромагнетна индукција, енергија и сила во магнетно поле. Општ облик на Максвелови равенки на електромагнетно поле во неподвижни средини. Елементи од електромагнетните бранови и зрачење.
12.Методи на учење Активно следење на наставата и вежбите, изработка на домашни задачи, симулациски вежби.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 2 + 0 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 0
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 75
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 0
17.3. Активност и учење 25
17.4. Завршен испит 75
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Навремено предавање на домашни задачи
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути). Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити и самостојните задачи.
Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути). Во конечната оценка влегуваат поените од писмениот испит и самостојните задачи.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Љ. Јанев Електромагнетика 1, II изд. ЕТФ Скопје 2002
2 Ј. Сурутка Електромагнетика Академска мисао, Београд 2006
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 M. Sadiku Elements of Electromagnetics, 7th Ed. Oxford University Press 2018