Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење

Код: 3ФЕИТ06005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник:  Д-р Благоја Марковски 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање и примена на протоколи за мерење на нејонизирачки зрачења.

Содржина на предметната програма: Основни поими во  електромагнетиката, и електромагнетните полиња. Влијанија во животна и работна околина.  Електромагнетски интеракции со биолошки системи,  механизми на интеракција. Основи на мерење на електрични и магнетни полиња, изложеност, дозиметрија. Протоколи за мерење на нејонизирачки зрачења.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 National Research Council Possible health effects of exposure to residential electric and magnetic fields National Academy Press, Washington DC, USA 1997
2 CIGRE Working group 36.06 Management of the EMF Issue Cigre Session 1996, Paris, France 1996
3 IEEE Antennas and Propagation Society. Wave Propagation Standards Subcommittee on Field Strength Measurements (Corporate Author) IEEE 291-1991 – IEEE Standard Methods for Measuring Electromagnetic Field Strength of Sinusoidal Continuous Waves, 30 Hz to 30 GHz IEEE Standards Coordinating Committees 1991
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1   IEEE C95.1-1991 Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz IEEE Standards Coordinating Committees 1992
2   IEEE C95.3-2002 – IEEE Recommended Practice for Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fields With Respect to Human Exposure to Such Fields, 100 kHz-300 GHz IEEE Standards Coordinating Committees 2003