Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење

Код: 3ФЕИТ06005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Весна Арнаутовски-Тошева

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање и примена на протоколи за мерење на нејонизирачки зрачења.

Содржина на предметната програма: Основни поими во  електромагнетиката, и електромагнетните полиња. Влијанија во животна и работна околина.  Електромагнетски интеракции со биолошки системи,  механизми на интеракција. Основи на мерење на електрични и магнетни полиња, изложеност, дозиметрија. Протоколи за мерење на нејонизирачки зрачења.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1National Research CouncilPossible health effects of exposure to residential electric and magnetic fieldsNational Academy Press, Washington DC, USA1997
2CIGRE Working group 36.06Management of the EMF IssueCigre Session 1996, Paris, France1996
3IEEE Antennas and Propagation Society. Wave Propagation Standards Subcommittee on Field Strength Measurements (Corporate Author)IEEE 291-1991 – IEEE Standard Methods for Measuring Electromagnetic Field Strength of Sinusoidal Continuous Waves, 30 Hz to 30 GHzIEEE Standards Coordinating Committees1991
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1 IEEE C95.1-1991 Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHzIEEE Standards Coordinating Committees1992
2 IEEE C95.3-2002 – IEEE Recommended Practice for Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fields With Respect to Human Exposure to Such Fields, 100 kHz-300 GHzIEEE Standards Coordinating Committees2003