Електромагнетни влијанија

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Електромагнетни влијанија

Код: 3ФЕИТ06004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник:  Д-р  Благоја Марковски

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање и разбирање на основите на влијанието на електромагнетните полиња врз околината и заштитата.

Содржина на предметната програма:  • Електромагнетни влијанија од атмосферски празнења. ЕМ влијанија од електроенергетски водови и инсталации. ЕМ влијанија од радио предаватели. Електромагнетна компатибилност (ЕМК). ЕМК захтеви за електронски системи. Неидеално однесување на електрични компоненти. Спектар на сигнали. Влијание со зрачење. Влијание преку проводна, капацитивна и индуктивна спрега. Преслушување. Системски дизајн за ЕМК. • Заштита со екранизирање и заземјување. Индуцирани напони и струи. Заштита на телекомуникациони постројки од опасни и штетни влијанија од електротенергетски системи. Заштита на електронска и компјутерска опрема од влијанија при атмосферски празнења.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 L. Felsen Transient Electromagnetic Fields Spinger, N.Y. 1976
2 F.M. Tesche, M.V. Ianoz, T. Karlsson EMC analysis and computational models Wiley, N.Y. 1997
3 C. Paul Introduction to electromagnetic compatibility Wiley, N.Y. 2004