Електромагнетни влијанија

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Електромагнетни влијанија

Код: 3ФЕИТ06004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Марија Кацарска

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање и разбирање на основите на влијанието на електромагнетните полиња врз околината и заштитата.

Содржина на предметната програма:  • Електромагнетни влијанија од атмосферски празнења. ЕМ влијанија од електроенергетски водови и инсталации. ЕМ влијанија од радио предаватели. Електромагнетна компатибилност (ЕМК). ЕМК захтеви за електронски системи. Неидеално однесување на електрични компоненти. Спектар на сигнали. Влијание со зрачење. Влијание преку проводна, капацитивна и индуктивна спрега. Преслушување. Системски дизајн за ЕМК. • Заштита со екранизирање и заземјување. Индуцирани напони и струи. Заштита на телекомуникациони постројки од опасни и штетни влијанија од електротенергетски системи. Заштита на електронска и компјутерска опрема од влијанија при атмосферски празнења.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1L. FelsenTransient Electromagnetic FieldsSpinger, N.Y.1976
2F.M. Tesche, M.V. Ianoz, T. KarlssonEMC analysis and computational modelsWiley, N.Y.1997
3C. PaulIntroduction to electromagnetic compatibilityWiley, N.Y.2004