Електроника 2

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Електроника 2
2. Код 4ФЕИТ05Л019
3. Студиска програма КХИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар II/4 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Љупчо Караџинов
9. Предуслов за запишување на предметот Ислушан: Електроника 1
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со принципите на работа и анализа на елементарните линеарни, импулсни и дигитални електронски кола како засилувачи со повратна врска, осцилатори, напоснки стабилизатори, биставилни, моностабилни и астабилни мултивибратори, логички кола со биполарни и униполарни тразнзистори. Оспособување за анализа и дизајн на импулсни и дигитални кола.
11. Содржина на програмата: Фреквенциска зависност на засилувањето на засилувачот. Засилувач на високи фреквенции. Засилувач со повратна врска. Стабилност на засилувач со повратна врска. Синусоидни осцилатори. Стабилизатори на еднонасочен напон за напојување. Операциски засилувачи во импулсен режим. Шмитов тригер. Тајмери. Фиксатори. Детектори на врвна вредност. Генератори на пилест напон. Дизајнирање на функциски генератор. Параметри на реалните логички кола. Основни карактеристики на фамилиите на логички кола (RTL, DTL, TTL, ECL, CMOS). Логички кола во биполарна технологија: TTL кола (отворен колектор, жичано-или, три-состојбена логика) и ECL кола (поврзување помеѓу ТТL и ECL). Логички кола во униполарна технологија (Gate Logic): CMOS и NMOS логички порти. Флипфлопови (асинхрони флипфлопови со статички и динамички влезови; синхрони, импулснопрефрлани и рабнопрефрлани флипфлопови). Бистабилни, моностабилни и астабилни мултивибратори.
12.Методи на учење Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 0
16.2. Самостојни задачи 15
16.3. Домашно учење 90
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 40
17.2. Семинарска работа/проект 10
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 40
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Изведени и колоквирани лабораториски вежби.
20. Начин на полагање на испитот

Два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, времетраење 120 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите и тест од лабораториски вежби (по завршување на вежбите). За студентите кои ги положиле парцијалните испити и тестот од лабораториски вежби, може да се спроведе завршен устен испит (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити, тестовите и завршниот устен испит.

Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути). За студентите кои го положиле писмениот испит и тестот од лабораториски вежби, може да се спроведе завршен устен испит (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влегуваат поените од писмениот испит, тестовите и завршниот устен испит.

За време на испитот (не) е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети.
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Адел Седра и Кенет Смит Микроелектронски кола, 5-то издание Аламина прес, Скопје 2009
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 M. Камиловски Електроника 2 УКИМ 2005
2 D.Zhivkovic, M. Popovic Impulsna i digitalna elektronika Akademska misao,ETF,Beograd 2000
3 M. Hribsek, M. Popovic Zbornik resenih zadataka iz impulsne i digitalne elektronike, I i II deo Naucna knjiga, Beograd 2000