Електронска инструментација

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Електронска инструментација

2.    Код

3ФЕИТ05Л021

3.    Студиска програма

КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Јосиф Ќосев, Д-р Живко Коколански

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со методите и електронските инструменти за мерење на параметрите не електронските кола и системи.  Запознавање со програмабилна и виртуелна инструментација. Оспособување на кандидатот да изведе мерење и регистрирање на величините кај  електронските уреди.

11.    Содржина на програмата: Вовед во електронската инструментација. Архитектура на програмабилна и виртуелна инструментација. Развој и програмирање на виртуелна инструментација во LabVIEW. Пасивни компоненти и прибори во мерените кола. Карактеристики на мерните сигнали и системи. Примена на микрокомпјутерите во електронските инструменти. Мерни извори. Осцилоскоп. Електронски волтметри, фреквенцметри, ватметри. Генератори на сигнали.. Спектрални анализатори, логички анализатори. Мерење на параметрите на случаен сигнал.

12.    Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 0 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М. КамиловскиЕлектронски мерењаУКИМ2000

2

G. Johnson R.JenningsLabview Programming, Data Acqusition and AnalysisMcGraw Hill2006

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М.КамиловскиЕлектронски мерења, збирка задачиУКИМ2000