Електронска инструментација

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Електронска инструментација
2. Код 4ФЕИТ05Л020
3. Студиска програма КХИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Јосиф Ќосев, Д-р Живко Коколански
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Електроника 1
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со методите и електронските инструменти за мерење на параметрите не електронските кола и системи. Запознавање со програмабилна и виртуелна инструментација. Оспособување на кандидатот да изведе мерење и регистрирање на величините кај електронските уреди.
11. Содржина на програмата: Вовед во електронската инструментација. Архитектура на програмабилна електронска и виртуелна инструментација. Развој и програмирање на виртуелна инструментација во LabVIEW. Пасивни компоненти и прибори во мерените кола. Карактеристики на мерните сигнали и системи. Примена на микрокомпјутерите во електронските инструменти. Мерни извори. Осцилоскоп. Електронски волтметри, фреквенцметри, ватметри. Генератори на сигнали.. Спектрални анализатори, логички анализатори. Мерење на параметрите на случаен сигнал.
12.Методи на учење Предавања, лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 0 + 2 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 20
17.2. Семинарска работа/проект 20
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 50
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Успешно изработени лабораториските вежби
20. Начин на полагање на испитот Писмен испит и проект со усмена одбрана
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и студентски анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Методија Камиловски Електронски мерења УКИМ 2000
2 G. Johnson R.Jennings Labview Programming, Data Acqusition and Analysis McGraw Hill 2006
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Методија Камиловски Електронски мерења, збирка задачи УКИМ 2000