Електрооптика

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Електрооптика
2. Код 4ФЕИТ08З004
3. Студиска програма NULL
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Христина Спасевска
9. Предуслов за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции). Студентите ќе се стекнат со знаења за светлинските појави, изворите на светлина, дисплеите, оптичките влакна и новите мемориските единици, како и нивна примена во електрооптичките системи за пренесување на информации.
11. Содржина на програмата: Вовед во електрооптичките појави и механизми. Интеракција на светлината со материјата. Електрооптички ефекти. Електрохромизам, eлектролуминисценција и оптички стимулирана луминисценција. Генерирање на оптички сигнал – извори на светлина. Структура и принцип на работа на ЛЕД, ОЛЕД и ПЛЕД. Дисплеи – принцип на работа и видови. Концепт и работа на фотоволтаичните ќелии. Ласери и примена во оптоелектронски уреди. Холографија и нови мемориски единици. Оптички влакна.
12.Методи на учење Предавања, презентации, аудиториски и лабораториски вежби
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 20
17.2. Семинарска работа/проект 0
17.3. Активност и учење 20
17.4. Завршен испит 60
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути) и тестови кои се спроведуваат во текот на часовите. За студентите кои ги положиле парцијалните испити се смета дека испитот е положен. Останатите студенти полагаат завршен испит нa целиот наставен материјал (времетраење 120 минути). Во текот на семестарот студентите изработуваат лабораториски вежби и семинарски работи. Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити / завршниот испит, тестовите, лабораториските вежби и семинарските работи.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Христина Спасевска Електрооптика интерна скрипта 2010
2 Лихнида Стојановска – Георгиевска Збирка на решени задачи по електрооптика интерна збирка 2010
3 Упатство за лабораториски вежби по предметот електрооптика интерно учебно помагало 2015
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Glen D. Boreman Basic Electrooptics for electrical engineers SPIE, Washington, USA 1998
2 John Wilson, John Hawkes Optoelectronics FT, Bell & Bain, Glasgow 1993
3 Ezio Camatini Progress in Electro-Optics Plenum Press 1975
4 Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich Fundamentals of Photonics John Wiley & Sons, Inc. 1991
5 Motoichi Ohtsu Progress in Nano-Electro-Optics I Springer 2003
6 Motoichi Ohtsu Progress in Nano-Electro-Optics II Springer 2004
7 Motoichi Ohtsu Progress in Nano-Electro-Optics III Springer 2005
8 Motoichi Ohtsu Progress in Nano-Electro-Optics VII Springer 2010
9 Philip C. D. Hobbs Building Electro-Optical Systems John Wiley & Sons, Inc. 2009
10 Stoyl P. Stoylov, Maria V. Stoimenova Molecular and Colloidal Electro-Optics Taylor & Francis 2007