Електрооптика

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Електрооптика

2.    Код

3ФЕИТ08З005

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Христина Спасевска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе се стекнат со знаења за светлинските појави, изворите на светлина, дисплеите, оптичките влакна и новите мемориските единици, како  и нивна примена во електрооптичките системи за пренесување на информации.

11.    Содржина на програмата: Вовед во електрооптичките појави и механизми. Интеракција на светлината со материјата. Поларизација на светлината. Електрооптички ефекти. Електрохромизам, eлектролуминисценција и оптички стимулирана луминисценција. Генерирање на оптички сигнал – извори на светлина. Структура и принцип на работа на ЛЕД, ОЛЕД и ПЛЕД. Принцип на работа и видови дисплеи. Технологии за добивање на фотоволтаични ќелии. Ласери, холографија и нови мемориски единици. Оптички влакна.

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

20

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби

20.   Начин на полагање на испитот

 Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути) и тестови кои се спроведуваат во текот на часовите. За студентите кои ги положиле парцијалните испити се смета дека испитот е положен. Останатите студенти полагаат завршен испит нa целиот наставен материјал (времетраење 120 минути). Во текот на семестарот студентите изработуваат лабораториски вежби и семинарски работи. Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити / завршниот испит, тестовите, лабораториските вежби и семинарските работи

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Христина Спасевска Електрооптика, интерна скрипта ФЕИТ 2010

2

Лихнида Стојановска – Георгиевска Збирка на решени задачи по електрооптика, интерна збирка ФЕИТ 2010

3

  Упатство за лабораториски вежби по предметот електрооптика ФЕИТ 2015

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Glen D. Boreman Basic Electrooptics for electrical engineers SPIE, Washington, USA 1998

2

John Wilson, John Hawkes Optoelectronics FT, Bell & Bain, Glasgow 1993

3

Ezio Camatini Progress in Electro-Optics Plenum Press 1975