Електрооптика

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Електрооптика

2.    Код

3ФЕИТ08З005

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Христина Спасевска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе се стекнат со знаења за светлинските појави, изворите на светлина, дисплеите, оптичките влакна и новите мемориските единици, како  и нивна примена во електрооптичките системи за пренесување на информации.

11.    Содржина на програмата: Вовед во електрооптичките појави и механизми. Интеракција на светлината со материјата. Поларизација на светлината. Електрооптички ефекти. Електрохромизам, eлектролуминисценција и оптички стимулирана луминисценција. Генерирање на оптички сигнал – извори на светлина. Структура и принцип на работа на ЛЕД, ОЛЕД и ПЛЕД. Принцип на работа и видови дисплеи. Технологии за добивање на фотоволтаични ќелии. Ласери, холографија и нови мемориски единици. Оптички влакна.

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

20

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Христина Спасевска

Електрооптика, интерна скрипта

ФЕИТ

2010

2

Лихнида Стојановска – Георгиевска

Збирка на решени задачи по електрооптика, интерна збирка

ФЕИТ

2010

3

 

Упатство за лабораториски вежби по предметот електрооптика

ФЕИТ

2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Glen D. Boreman

Basic Electrooptics for electrical engineers

SPIE, Washington, USA

1998

2

John Wilson, John Hawkes

Optoelectronics

FT, Bell & Bain, Glasgow

1993

3

Ezio Camatini

Progress in Electro-Optics

Plenum Press

1975