Електротехнички материјали

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Електротехнички материјали

2.    Код

3ФЕИТ03Л002

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/2

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Марија Чундева-Блајер

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење за различните претставници на поединечните видови материјали, нивните основни карактеристики и можностите за нивна примена. Цел е запознавање со проводните, полупроводните, диелектричните, магнетните, суперпроводните материјали, како и други специјални материјали кои имаат примена во електротехниката и информациските технологии.

11.    Содржина на програмата: Вовед науката за материјалите. Електрична и термичка проводност кај материјалите. Периоден систем. Врски. Зонска теорија и кристална состојба. Проводници-едноставен модел и макроскопски својства. Поделба на проводните материјали. Апликации на проводни материјали. Полупроводници-процеси на проведување и макроскопски својства. Елементарни полупроводници и соединенија. Примена на полупроводниците. Диелектрични материјали и изолатори. Поларизација и диелектрична пропусливост-макроскопско толкување. Проводливост на диелектриците. Енергетски загуби. Диелектрична цврстина. Преглед и поделба на диелектриците. Апликации на диелектрични материјали. Магнетизам, основни поими. Магнетен хистерезис. Дија, пара и феромагнетизам. Магнетна пропусливост. Енергетски загуби. Поделба на меки и тврди магнетни материјали, својства и примена. Суперпроводни карактеристики на материјалите-едноставен модел и макроскопски својства. Апликации на суперпроводни материјали. Оптички својства на материјалите и апликаци

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студија на случај, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, учење во електронско опкружување (форуми, консултации).

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 0 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

15

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

10

16.2. Самостојни задачи

5

16.3. Домашно учење

30

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од 15.1 до 16.3.

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 90 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите и тест од лабораториски вежби (по завршување на вежбите). За студентите кои ги положиле парцијалните испити и тестот од лабораториски вежби, може да се спроведе завршен устен испит преку презентација и одбрана на проектна работа (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влeгуваат поените од парцијалните испити, тестовите и завршниот устен испит и бодови од присуство на часови.
Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути). За студентите кои го положиле писмениот испит и тестот од лабораториски вежби, се спроведува завршен устен испит преку презентација и одбрана на проектна работа (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од писмениот испит, тестовите и завршниот устен испит.
Студентот треба да изработи и одбрани проектна работна задача

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Rolf. E. Humel Electronic Properties of Materials Springer, New York 2001

2

Safa.O. Kasap Principles of Electronic Materials and Devices McGraw-Hill,New York 2002

3

W.S.Wong, A.Salleo Electronic Materials, Flexible Electronics-Materials and Applications Springer Science+Business Media, New York 2009

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М. Чундева-Блајер, Упатство за лабораториски вежби по „Електротехнички материјали“ ФЕИТ-Скопје, лабораториски практикум 2016

2

М. Чундева-Блајер Електротехнички материјали ФЕИТ-Скопје, интерна скрипта 2016

3

P. Nikolic, D. Rakovic Elektrotehnicki materijali Naucna knjiga, Beograd 1987