Електротермиска конверзија

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Eлектротермиска конверзија

2.    Код

3ФЕИТ06Л001

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Снежана Чундева

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со принципите на електротермиска конверзија, електротермиските технологии и постројки, конструктивни и експлоатациони особености на електротермиските постројки. Оспособеност за избор на електротермиска постапка, електротермиска постројка, како и за нивно користење и управување.

11.    Содржина на програмата: Електротермиска конверзија на енергијата. Пренос на топлина. Директно електроотпорно загревање. Индиректно електроотпорно загревање. Електромагнетни ефекти во проводна средина. Индукцино загревање на метали. Високофреквентно диелектрично загревање. Загревање со електричен лак. Загревање со плазма. Загревање со електронски сноп. Мерење на температурата и регулација.

12.    Методи на учење: Предавања – Power Point презентации и на табла Вежби – работа во групи, разработка на студии на случај, изработка на семинарски трудови, лабораториски вежби.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

65

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

15

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

посетеност на настава и реализирани активности 15.2, 16.1, 16.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

внатрешна евалуација и анкета

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Стојан ЧундевЕлектротермијаУКИМ 

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Sergio Lupi1 Sergio Lupi, Fundamentals of Electroheat Electrical Technologies for Process Heating1 Sergio Lupi, Fundamentals of Electroheat Electrical TechnologieSpringer International Publishing Switzerland, 2016