Елементи на автоматизација и роботика

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Елементи на автоматизација и роботика

2.    Код

3ФЕИТ01З005

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Миле Станковски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да ги запознае студентите со основните елементи за автоматизација и роботика, сетила и извршни елементи, нивни типови и начини на употреба. Со успешно завршување на предметот студентите ќе бидат оспособени да можат да вршат мерења со различни типови на сетила, да ги обработуваат добиените сигнали и да можат да проектираат системи за управување со едноставни извршни елементи.

11.    Содржина на програмата Вовед во сетила. Сетила за мерење позиција со осврт на потенциометарски и индуктивни сетила. Преобразувази мерење аголни поместувања. Методи за мерење аголна брзина. Сетила за мерење механичка сила и напрегање. Мерење температура. Мерење брзина, проток и ниво на течности. Извршни елементи, еднонасочни мотори, чекорни мотори, наизменични мотори. Хидраулични и пневматски системи. Управувачи и нивна аналогна и дигитална изведба.

12.    Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, проектни задачи, самостојно учење.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Christopher T. Kilian

Modern Control Technology–Components & Systems

Delmar2002

2

Владимир ДимчевЕлементи на автоматизација и роботикаФЕИТ – интерна скрипта2015

3

Група авториПрактикум за лабораториски вежбиФЕИТ – интерна скрипта2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

William C. DunnFundamentals of Industrial Instrumentation and Process ControlMcGraw-Hill2005

2

Jacob FradenHandbook of Modern Sensors Physics Designs and ApplicationsSpringer2004

3