Елементи на автоматизација и роботика

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Елементи на автоматизација и роботика

2.    Код

3ФЕИТ01З005

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Владимир Димчев

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да ги запознае студентите со основните елементи за автоматизација и роботика, сетила и извршни елементи, нивни типови и начини на употреба. Со успешно завршување на предметот студентите ќе бидат оспособени да можат да вршат мерења со различни типови на сетила, да ги обработуваат добиените сигнали и да можат да проектираат системи за управување со едноставни извршни елементи.

11. Содржина на програмата:Вовед во сетила. Сетила за мерење позиција со осврт на потенциометарски и индуктивни сетила. Преобразувази мерење аголни поместувања. Методи за мерење аголна брзина. Сетила за мерење механичка сила и напрегање. Мерење температура. Мерење брзина, проток и ниво на течности. Извршни елементи, еднонасочни мотори, чекорни мотори, наизменични мотори. Хидраулични и пневматски системи. Управувачи и нивна аналогна и дигитална изведба.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, проектни задачи, самостојно учење.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби

20.   Начин на полагање на испитот

Предвидени се два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, со времетраење од 120 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите, како и проектни задачи, кои се презентираат/бранат за време на семестарот.
1. Студентите кои ги положиле парцијалните испити, се смета дека го положиле завршниот писмен испит. Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити, тестовите, и проектните задачи.
2. Во предвидените испитни сесии се полага завршен писмен испит (со времетраење од 120 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од завршниот писмен испит, тестовите, и проектните задачи

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Christopher T. Kilian

Modern Control Technology–Components & Systems

Delmar 2002

2

Владимир Димчев Елементи на автоматизација и роботика ФЕИТ – интерна скрипта 2015

3

Група автори Практикум за лабораториски вежби ФЕИТ – интерна скрипта 2015

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

William C. Dunn Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control McGraw-Hill 2005

2

Jacob Fraden Handbook of Modern Sensors Physics Designs and Applications Springer 2004

3