Енергетска политика и безбедност

Објавено: март 13, 2019

Предмет: Енергетска политика и безбедност

Код: 3ФЕИТ02008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Горан Рафајловски

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно завршување на овој предмет, кандидатот ќе се запознае со глобалните текови на светската и европската политика по однос на енергијата и безбедноста. Ќе се оспособи за самостојно анализирање и оценка на енергетско безбедностите состојби и влијанија во регионот и пошироко.

Содржина на предметната програма: Улогата на Меѓународната агенција за обновливи извори на енергија (International renewable energy agency) или ИРЕНА формирана од преставници на Влади од преку 100 држави меѓу кои и Р.Македонија во глобалната енергетска политика. ИРЕНА како надополнување или пак противтежа на Интернационалната Агенција за Енергетика (IEA) и Интернационална Агенција за Атомска Енергија (IAEA). Енергетска Сигурност на ЕУ и улогата на Балканот. Балканот како поле на енергетско-политичко влијание меѓу Русија од една страна и САД и ЕУ од друга. ЕУ и земјите од Југоисточна Европа: Мултилателарни договори во новата заедница на демократски држави – Договор за создавање на Енергетска Заедница  на земјите од ЈИЕ (Treaty Establishing the Energy Community). Стратегија на ЕУ и САД за енергетска независност и улогата на Кавкаскиот Регион и Турција Хармонизирање на енергетската регулатива, јакнење на доверба и регионална оработка на полето на електрична енергија и гас и идното интегрирање во заедничкиот пазар на ЕУ.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Al GoreEarth in Balance Ecology and Human spiritHoughton Miftlin Co Boston92
2E.s Casedy, P.S. GrossmanIntroduction to EnergyCambridge University Press98
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Daniel YerginEnergy Security and the remaking of the modern worldPenquin 20122012
2Goran RafajlovskiEnergy policy of the EU the role of western balkanProceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-20142014