Енергетски ефикасни електрични машини и трансформатори

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Енергетски ефикасни електрични машини и трансформатори

Код: 3ФЕИТ02009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Крсте Најденкоски

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно положување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со компетенции да анализира и избира, како и да проектира енергетски ефикасни електрични машини и трансформатори.

Содржина на предметната програма: Вовед во енергетска ефикасност од аспект на електричните машини и трансформатори. Класи на енергетска ефикасност за електрични машини и трансформатори. Нови тенденции во развојот и предизвици. Материјали и технологија за производство. Методологија за намалување на потрошувачката на енергија во електроенергетските уреди. Избор и примена на методи за проценка на загубите.  Режими на работа на електричните мотори од аспект на енергетската ефикасност. видови загуби. Можности и стратегии за заштеда на енергијата во погони со електрични машини. Системи за управување на електричните машини за зголемување на нивната ефикасност. Влијание на режимите на работа врз енергетската ефикасност на трансформаторите. Примена на нови технологии во производство на трансформатори за намалување на загубите и зголемување на нивната ефикасност. Постапка при избор на трансформатори.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Ali Emadi Energy-Efficient Electric Motors Taylor & Francis 2004
2 B.W.Kennedy Energy Efficient Transformers McGraw-Hill Professional; 1 edition 1997
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 N. D. Sadanandan, A. H. Eltom Energy Efficient Motors Reference Guide University Press of the Pacific 2005
2 H.E. Jordan Energy-Efficient Electric Motors and Their Applications Springer, USA 1994