Енергетски ефикасно омрежување

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Енергетски ефикасно омрежување

Код: 3ФЕИТ10009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Славче Пејоски

Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на основите на енергетски ефикасно омрежување и осособување за изработка на идејни решенија за интелегентно и ефикасно омрежување.

Содржина на предметната програма: Поим за енергетска ефикасност во телекомуникациите. Фундаментални концепти, архитектура и модели. Механизми за енергетска ефикасност на физичко, MAC и мрежно ниво. Алгоритми за energy harvesting во безжични мрежи. Преглед на енергетски ефикасни решенија во современите безжични мрежи (целуларни, сензорски, ad-hoc и хетерогени мрежи). Управување со Smart Grid околина. Генерални рамки за евалуација на енергетска ефикасност (E3F) на телекомуникациски системи (системски, ресурсни и сообраќајни модели, релевантни метрики и Case studies: Енергетска ефикасност во LTE). Нови стандарди и стандардизациски активности за енергетски ефикасни мрежи. Истражувања во областа, минати, тековни проекти и идни насоки.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1F. R. Yu, X. Zhang, V. C. M. LeungGreen Communications and NetworkingCRC Press2012
2J. Wu, S. Rangan, H. ZhangGreen Communications: Theoretical Fundamentals, Algorithms and ApplicationsCRC Press2012
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1M. PoniatowskiFoundation of Green IT: Consolidation, Virtualization, Efficiency and ROI in the Data CenterPrentice Hall,2009