Енергетски преобразувачи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Енергетски преобразувачи

2.    Код

3ФЕИТ02З012

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Гога Цветковски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електрични кола

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел на предметот е запознавање на студентите со основните видови на енргетски преобразувачи и нивно функционирање. Истотака студентите ќе бидат запознати со приментата на изучуваните енергетски преобразувачи како и техниките на изработка на модели и извршување на компјутерски симулаци на работата на изучуваните енергетски преобразувачи и пресметка на нивните карактеристики.

11.    Содржина на програмата: Вовед и поделба на енергетските преобразувачи.  Еднофазни полубранови и целобранови исправувачи при разни видови на оптоварување. Трифазни исправувачи. Сложени исправувачи. Комутација на струи кај исправувачите. Карактеристики и параметри на исправувачите. Изменувачи-вовед и основни поими. Класификација на изменувачите. Изменувачи водени од мрежа ио автономни изменувачи. Принцип на работа и примена на реверзибилните преобразувачи. Основни поими и поделба на фазно управувани, степенасто управувани и фазно-степенасто управувани еднофазни напонски регулатори. Индиректни и директни преобразувачи на фреквенција. Преобразувачи на еднонасочен напон.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

10

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

85

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

25

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Гога ЦветковскиЕнергетски преобразувачи – умножени предавања 2016

2

М. Х. РашидЕнергетски кола, уреди и применаПрентис-Хол Меѓ.2013

3

Гога ЦветковскиУпатство за лабораториски вежби по предметот Енергетски преобразувачиФЕИТ2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Фицџералд, Кингсли, УмансЕлектрични машиниДатапонс-Скопје2013