Енергија и ефикасност за одржлива иднина

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Енергија и ефикасност за одржлива иднина

Код: 3ФЕИТ06008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Снежана Чундева

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на адекватно знаење за влијанието на енергетската потрошувачка врз животната средина, како и за мерките за подобрување на енергетската ефикасност и обезбедување на одржлива иднина. Оспособен за унапредување на енергетската ефикасност и обезбедување на одржлива иднина.

Содржина на предметната програма: – Светска енергетска состојба – Историјат. Потрошувачка на енергија во светот и кај нас. Ограничени ресурси.  – Влијание на енергетската потрошувачка врз животната средина – Климатски промени, биолошки влијанија врз човек. Меѓународни регулативи и енергетска политика, национални стратегии за енергетска ефикасност и одржлив развој.  – Одржлив развој – Намалување на емисиите од стакленички гасови,  обезбедување енергија  од обновливи извори, подобрување на енергетската ефикасност.  – Енергетска ефикасност и електрична енергија. Мерки за енергетска ефикасност во индустриски сектор.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1   REN21. 2017. Renewables 2017 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). ISBN 978-3-9818107-6-9 Paris: REN21 Secretariat 17
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 James Parker and Reginald Brown SUSTAINABLE HEATING AND COOLING Leonardo Energy 13