Европска регулатива при превозот на стока

Објавено: март 13, 2019

Предмет: Европска регулатива при превозот на стока

Код: 3ФЕИТ12002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Иле Цветановски

Цели на предметната програма (компетенции): Да се сфати современата Европска регулатива при превозот на стока, употребата и користењето на меѓународните документи при превозот на стока, користењето на TIR, ATA и E.C.S. карнетите, запознавање со Европските современи транспортни технологии. Развивање на способноста за примена и користење на различните конвенции и спогодби, употреба на ЦЕМТ дозволите како и запознавање со современите стандарди за идентификација на стоката во транспортот. Запознавање со одредени ЕУ директиви битни за превозот на стока.

Содржина на предметната програма: Документи на ФИАТА, FIATA – Combined transport – bill of lading. Користење на TIR, ATA, E.C.S. карнетите, карнет Transport internacional par la route – TIR, карнет АТА – Admision temporaire de merchandise. Современи транспортни технологии. Информатичката технологија како предуслов за подигнување на квалитетот на услугата при транспорт на стоката, EDIFACT – EANCOM препораки, ЕАN етикети, EAN – UCC стандарди. CMR и TIR конвенцијата, ADR и ATP спогодбата, употреба на ЦЕМТ дозволата, ЕУ директиви.

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Zelenika, R. Prometni sustavi Ekonomski fakultet u Rijeci 2001
2 Gubins, E. Managing transport operations London 2002
3 Perišić, R. Goods transportion centres and terminals in the neigh-boring states Beograd 2002
Дополнителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Ratcliffe, B. Economy and efficiency in transport and distribution London 2002
2 Vrenken H., Macharis C., Wolters P. Intermodal transport in Europe, European Intermodal Association (EIA) Huub Vrenken 2005
3 Lowe D. Intermodal freight transport Elsevier 2005