Европска регулатива при превозот на стока

Објавено: март 13, 2019

Предмет: Европска регулатива при превозот на стока

Код: 3ФЕИТ12002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Иле Цветановски

Цели на предметната програма (компетенции): Да се сфати современата Европска регулатива при превозот на стока, употребата и користењето на меѓународните документи при превозот на стока, користењето на TIR, ATA и E.C.S. карнетите, запознавање со Европските современи транспортни технологии. Развивање на способноста за примена и користење на различните конвенции и спогодби, употреба на ЦЕМТ дозволите како и запознавање со современите стандарди за идентификација на стоката во транспортот. Запознавање со одредени ЕУ директиви битни за превозот на стока.

Содржина на предметната програма: Документи на ФИАТА, FIATA – Combined transport – bill of lading. Користење на TIR, ATA, E.C.S. карнетите, карнет Transport internacional par la route – TIR, карнет АТА – Admision temporaire de merchandise. Современи транспортни технологии. Информатичката технологија како предуслов за подигнување на квалитетот на услугата при транспорт на стоката, EDIFACT – EANCOM препораки, ЕАN етикети, EAN – UCC стандарди. CMR и TIR конвенцијата, ADR и ATP спогодбата, употреба на ЦЕМТ дозволата, ЕУ директиви.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Zelenika, R.Prometni sustaviEkonomski fakultet u Rijeci2001
2Gubins, E.Managing transport operationsLondon2002
3Perišić, R.Goods transportion centres and terminals in the neigh-boring statesBeograd2002
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Ratcliffe, B.Economy and efficiency in transport and distributionLondon2002
2Vrenken H., Macharis C., Wolters P.Intermodal transport in Europe, European Intermodal Association (EIA)Huub Vrenken2005
3Lowe D.Intermodal freight transportElsevier2005