FACTS уреди во ЕЕС

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

FACTS уреди во ЕЕС

2.    Код

3ФЕИТ09З001

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Гога Цветковски, Д-р Мирко Тодоровски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на моделите на уредите со енергетска електроника во ЕЕС и начините на нивна примена за управување со тековите на активна и реактивна моќност, подобрување на стабилноста и за регулација на напони во ЕЕС. Способност за решавање на сложени практични проблеми од примената на уреди со енергетска електроника во ЕЕС со користење на различни симулациони пакети.

11.    Содржина на програмата: Вовед во концептите на енергетската електроника. Принцип на работа и моделирање на енергетските конвертори. Поврзување на уредите со енергетска електроника во ЕЕС. Типови на FACTS уреди и нивна примена за подобрување на работата на ЕЕС. Регулација на тековите на активни и реактивни моќности. Регулација на напони. Подобрување на приликите при статичка и динамичка стабилност. Оптимална поставеност, димензионирање и потешкотии во управувањето. Примена на софтерски пакети за анализа на ЕЕС со вградени FACTS уреди.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М. Тодоровски FACTS уреди во ЕЕС (интерна скрипта) ФЕИТ, Скопје 2010

2

A. Pina Martins, V. Katić, M. Todorovski, N. Demirović Advanced power electronics application in power systems FTN, Novi Sad 2010

3

E. Acha, C. R. Fuerte-Esquivel, H. Ambriz-Perez, C. Angeles-Camacho FACST Modelling and Simulation in Power Networks John Wiley & Sons 2004