Физика на компјутерски игри

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Физика на компјутерски игри
2. Код 4ФЕИТ08З017
3. Студиска програма КТИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Физика 1 
10. Цели на предметната програма (компетенции). Применливо познавање на основните физички и математички концепти и нивна примена во компјутерските игри заради поттикнување на нови идеи за збогатување на содржините на игрите базирани на физичката реалност. Во рамките на предметот ќе се користи соодветен физички софтвер, за да им овозможи на студентите развој на едноставни 2D и 3D игри.
11. Содржина на програмата: Компјутерски игри – дефиниција, историски развој, класификација, денешен статус и факти за игрите, ликови и фази на развој на компјутерските игри. Основни физички концепти за развој на компјутерски игри –кинематика во 2Д и 3Д, кинематика на цврсто тело, динамика, динамика на ротационо движење, деформирање на објекти (еластичност, напрегање, компресибилност). Физички софтвери за развој на игри – Вовед во софтверот UNITY 3D (основни карактеристики на софтверот, можности и изглед на интерфејсот), примери од динамика – судири, видови на судири, детекција на судир, модел на објект и поделба на просторот, методи за решавање на судирот. Физичко моделирање – моделирање на авионски лет, пловење на брод, движење на автомобил, исфрлање на проектили и спортски топки. Елементи од дигитална физика – екрани на допир, 3Д дисплеи, звучни ефекти, осветлување и светлински ефекти, примена на акцелерометри, игри во реално време, геокеширање
12.Методи на учење Предавања, презентации, аудиториски и лабораториски вежби
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 45
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 30
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 10
17.2. Семинарска работа/проект 40
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 40
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 60 минути) и изработка на проектна задача во софтверот UNITY. За студентите кои ги положиле парцијалните испити и ја изработиле успешно проектната задача, се смета дека испитот е положен. Останатите студенти полагаат завршен испит нa целиот наставен материјал (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити/ завршниот испит и изработениот проект.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 K. Aava Rani Learning Unity Physics Packt Publishing 2014
2 David M. Bourg Physics for Game Developers O’Reilly Media, Inc. 2002
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Gino van den Bergen, ‎Dirk Gregorius Game Physics Pearls CRC Press 2010