Фотоволтаични системи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Фотоволтаични системи
2. Код 4ФЕИТ04Л025
3. Студиска програма ЕАОИЕ,ЕЕПМ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Димитар Димитров
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Основи на електрични кола
10. Цели на предметната програма (компетенции). Стекнување на знаења за функционирањето на фотоволтаичните (ФВ) системи. Оспособување за идентификација на исплатлива примена. Оспособување за правилен избор на локација и компоненти. Запознавање со методите за анализа и димензионирање на ФВ системите.
11. Содржина на програмата: Вовед, примена и типови на фотоволтаични (ФВ) системи. Карактеристики и компоненти на сончевото зрачење. Бази на податоци со метеоролошки податоци. Процеси при конверзија на сончевата во електрична енергија во ФВ ќелија. Струјно-напонски карактеристики на ФВ ќелии и влијание од температурата. Типови на ФВ ќелии и нивни карактеристики. Состав на ФВ генератор. Останати компоненти на ФВ системите. ФВ системи врзани на мрежа. Автономни ФВ системи. Хибридни ФВ системи. Електрично поврзување на компонентите и топологии. Носечки конструкции и избор на поволна локација за инсталирање на ФВ системи. Техно-економска анализа на ФВ системите. Методи за димензионирање на ФВ системите.
12.Методи на учење Предавања со презентации, интерактивни предавања, аудиториски, лабораториски и симулациони вежби, изработка на домашни работи и проектна задача.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 35
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 55
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и изработка на домашни проектни задачи.
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити во времетраење од 120 минути или писмен испит во времетраење од 120 минути. За студентите кои ги положиле парцијалните испити или испитот, може да се спроведе завршен устен испит (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити или испитот или завршниот устен испит.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети.
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 DGS/Berlin Planning and Installing Photovoltaic Systems DGS/Berlin 2008
2 Heinrich Häberlin Photovoltaics System Design and Practice John Wiley & Sons Ltd. 2012
3 Tamer Khatib, Wilfried Elmenreich Photovoltaic Solar Energy Generation Using MATLAB® John Wiley & Sons Ltd. 2016
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Б. К. Хоџ Алтернативни енергетски системи и примени Арс ЛАМИНА 2013
2 Christiana Honsberg, Stuart Bowden www.pveducation.org Arizona State University 2021
3 T. Markvart Solar Electricity John Wiley & Sons Ltd. 1994