Геометриско моделирање

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Геометриско моделирање

Код: 3ФЕИТ08002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Весна Андова, Доц. д-р Сања Атанасова

Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими од афината геометрија и нејзината примена во моделирањето криви и површини, фракталите и итеративните функциски системи.  Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.

Содржина на предметната програма: Воведни поими, метрички простори, Хаусдорфова метрика. Елементи од афина геометрија. Афини трансформации.  Фрактали: класични фрактали и самосличност. Хаусдорфова мера и димензија. Други видови димензии. Итеративен функциски систем (ИФС). Хачинсонов оператор. Колаж-теорема. Алгоритми за генерирање фрактали. Жилиа (Julia) множества и Манделброт (Mandelbrot) множества.  Врска меѓу ИФС и динамички системи. Примена.  Основни модели на криви. Безие-ов модел и негови својства. Алгоритми на Безие-овиот модел. Б-сплајнови и кубни сплајнови. NURBS. Примена на геометриското моделирање и користење на софтверски пакет.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 M. Barnsley Fractals everywhere Academic Press, INC 1998
2 K. J. Falconer Fractal Geometry. Mathematical foundations and Applications John Wiley and Sons 1990
3 D. F. Rogers An introduction to NURBS Birkhäuser 2007
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 J. Gallier Geometric Methods and Applicationс For Computer Science and Engineering Springer 2011
2 G.Farin Curves and Surfaces for GACD Academic press, San Diego, CA 2002