Германски јазик

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Германски јазик

2.    Код

3ФЕИТ12З006

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/1

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

9.    Предуслов за запишување на предметот

Нема

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да ги оспособи студентите активно да се служат со соодветниот стручно – научен  германски јазик во однос на вештините: слушање, читање, зборување и пишување.

11.    Содржина на програмата:

а) специфични тематски содржини (соодветно на стручните области на студентите)
б) лексички и морфосинтаксички елементи:
– збор: структура, зборовна група, зборообразување (сложенки, изведенки)
– термини:  домашни термини, интернационализми, заемки, повеќезначни термини
(специфично, преносно, метафорично значење),  термини што содржат префикси од грчко/латинско потекло
– поединечни зборовни групи: глаголи (лични и нелични глаголски форми), именки, придавки, прилози итн.
– комбинирање на зборовите/збороформите: групи зборови и реченици: главни (прости), сложени, зависни
в)  основи на академското пишување: бележење, пишување пасус, споредба, причинско-последични
врски, давање инструкции,  службени писма, подготовка на апликации, биографија (CV)
г)  дополнителни активности за студентите: презентации на индивидуални и групни проекти на стручна тема

12.    Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење (подготовка на испит)

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

0

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

90

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

20.     Начин на полагање на испитот

Во предвидените испитни сесии се полага завршен писмен испит (со времетраење од 120 минути). За студентите кои го положиле завршниот писмен испит, може да се спроведе и завршен устен испит (со времетраење од максимум 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од завршниот писмен испит, тестовите, како и завршниот устен испит (ако е спроведен)

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата