Хибридни енергетски системи и микромрежи

Објавено: декември 12, 2018

Предмет: Хибридни енергетски системи и микромрежи

Код: 3ФЕИТ04025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Димитар Димитров

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење за конфигурациите и димензионирањето на хибридни енергетски системи. Запознавање со концептот на микромрежите и со начините на управување со енергетските текови кај нив.

Содржина на предметната програма: Концепти и предности на хибридни системи. Основни карактеристики на генератори на фотоволтаичен генератор, ветрогенератор, дизел агрегат, постројки на биомаса и биогас и др.. Карактеристики на компонентите за акумулирање на енергија. Микро когенеративни постројки. Формирање и димензионирање на хибридни системи за автономно снабдување и хибридни системи врзани на мрежа. Концепт на микромрежи и ефикасно користење на енергијата. Режими на работа. Контрола, управување и подесување на хибридните системи. Техно-економска анализа. Практични имплементации и реализирани примери.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Bent SørensenRenewable  EnergyElsevier Science2004

2

F. Zobaa, R. C. BansalHandbook of Renewable TechnologyWorld Scientific Publishing Co. Pte. Ltd2011

3

S. Chowdhury, S.P. Chowdhury and P. CrossleyMicrogrids and Active Distribution NetworksThe Institution of Engineering and Technology2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. F. Manwell, et al.HYBRID2 – A Hybrid System Simulation Model – Theory ManualUniv. of Massachusetts1999

2

International Energy AgencyIEA PVPS Task 11 – PV Hybrids and Mini GridsInternational Energy Agency2012