Идентификација и естимација

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Идентификација и естимација

Код: 3ФЕИТ01004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Елизабета Лазаревска

Цели на предметната програма: Студентот да се запознае и да ги совлада современите методи за идентификација на динамички системи, со што ќе се оспособи за решавање на проблемите на идентификација во широк спектар области, како технички така и не технички.

Содржина на предметната програма: Математички модели на линеарни динамички системи и стохастички сигнали, непараметарски модели на континуални системи во фреквентен домен, непараметарски модели на континуални и дискретни системи со корелациона анализа, параметарски модели на континуални и дискретни системи, идентификација на повеќевеличински системи, идентификација на нелинеарни системи, програмски пакети за идентификација, примена.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Rolf Isermann, Marco MunchhofIdentification of Dynamic Systems: An Introduction with ApplicationsSpringer2010

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ljung LennartSystem Identification: Theory for the UserPrentice-Hall Inc.1998