ИКТ решенија за паметно општество

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: ИКТ решенија за паметно општество

Код: 3ФЕИТ10011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Вон.проф. д-р Марко Порјазоски, Вон.проф. д-р Перо Латкоски

Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на курсот кандидатите ќе бидат оспособени за научно-истражувачка и апликативна работа во областа на ИКТ решенија за паметно општество. Низ студиите кандидатите ќе се запознаат со конкретни решенија и разработени примери кои се дел од интелигентното опкружување.

Содржина на предметната програма: Уреди и комуникациски протоколи за паметни општество. Програмирање на дистрибуирани објекти користејќи веб сервиси. Програмирање на frontend, backend, middleware и микросервиси за ИКТ решенија за паметно општество. Прибирање, обработка и складирање на податоци од сензори и паметни уреди. Интеграција на ИКТ во одржливи системи (домување, транспорт, здравство, образование, енергија).

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Carol L. Stimmel Building Smart Cities: Analytics, ICT, and Design Thinking Auerbach Publications 2015
2 James Sinopoli Advanced Technology for Smart Buildings Artech House 2016