ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој

2.    Код

3ФЕИТ10Л016

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Александар Ристески

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со можностите за примена на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) за постигнување енергетска ефикасност и одржлив развој. Запознавање со аспектите на енергетска ефикасност и одржлив развој на ИКТ.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Потреба и можности од користење на ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој. Економски придобивки. Носители на иновации за енергетско-ефикасни и одржливи ИКТ (Green ICT). Можности за развој на бизниси. Трендови за потрошувачка на енергија во ИКТ. Преглед на технологии и нивниот развој од аспект на енергетската ефикасност. Потрошувачка на енергија во податочни центри. Ефекти на современите трендови (колокација, виртуелизација, сервиси во облак) врз енергетската ефикасност. Потрошувачка на енергија во комуникациски мрежи: пристапни мрежи, домашни мрежи и корисничка опрема. Потрошувачка на енергија во комуникациски мрежи: јадрени мрежи. Влијание на софтверот врз енергетската ефиаксност и одржливиот развој. Примена на ИКТ при производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија. Примена на ИКТ во транспорт и логистика. Примена на ИКТ за автоматизација на индустриски процеси. Примена на ИКТ при управување со објекти. Примена на ИКТ за намалување на емисија на ЦО2 и ефект н

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

65

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L.M. Hilty, B. Aebischer (Eds.)ICT Innovations for SustainabilitySpringer2015

2

 ICT for Energy Efficiency (ICT4EE) 2010

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Penni McLean-ConnerEnergy Efficiency: Principles and PracticesPennWell Corp.2009

2

 World Energy OutlookInternational Energy Agency2011

3

Џејмс ВоренМенаџирање на енергијата за транспорт 2010