Индустриски комуникациски мрежи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Индустриски комуникациски мрежи
2. Код 4ФЕИТ10Л010
3. Студиска програма КСИАР
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Марко Порјазоски
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Интернет технологии
Ислушан: Комуникациски технологии, Основи на дигитални телекомуникации
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со протоколите и мрежните решенија кои се користат во индустриските комуникациски мрежи. Кандидатите ќе бидат оспособени за дизајн, инсталација и одржување на индустиски комуникациски мрежи.
11. Содржина на програмата: Вовед во индустриските комуникациски мрежи. Типови на индустриски мрежи. Медиуми за пренос во комуникациките мрежи. Карактеристики на бакарни кабли. Правила за инсталација на бакарни мрежни кабли. Стандарди за конектори. Извори на шум и интеференција кај бакарните кабли и методи за нивно избегнување. Основни типови на оптички оптички влакна и нивни карактеристики. Правила за инсталација на оптички влакна. Основи на комуникациски протоколи. OSI референтен модел. RS – 232, RS – 485. Индустриски комуникациски протоколи. MODBUS, MODBUS Plus, AS интерфејс, Data Highway Plus, HART. Fieldbus мрежи. CAN, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Foundation Fieldbus. Ethernet и TCP-IP комуникацискиот модел. Индустриски Ethernet. Примена на безжичните технологии во индустриските комуникациски мрежи. Безжични сензорски мрежи (IEEE 802.15.4/LR-WPAN). Комуникациски протоколи за автоматизација на зграда: KNX, LonWorks. Комуникациски технологии за следна индустриска револуција Industry 4.0. Индустриски интернет на нешта (IIoT). Сигурност во индустриските комуникацики мрежи.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 15
17.2. Семинарска работа/проект 15
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 70
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Два парцијални испити во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути и изработка на практична проектна задача.
Во конечната оценка влагуваат поените од испитите, поените од проектната задача, поените од домашните задачи и поените од лабораториските вежби.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Dong-Seong Kim, Hoa Tran-Dang Industrial Sensors and Controls in Communication Networks Springer 2019
2 Deon Reynders, Steve Mackay and Steve Mackay Practical Industrial Data Communications, Best Practice Techniques Elsevier 2005
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Cristian González García, Vicente Gar/cía-Díaz, B. Cristina Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle Protocols and Applications for the Industrial Internet of Things IGI Global 2018
2 Alasdair Gilchrist Industry 4.0: The Industrial Internet of Things Apress 2016