Индустриски комуникациски мрежи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Индустриски комуникациски мрежи

2.    Код

3ФЕИТ12Л008

3.    Студиска програма

КСИАР, КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6, IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марко Порјазоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со протоколите и мрежните решенија кои се користат во индустриските комуникациски мрежи. Кандидатите ќе бидат оспособени за дизајн, инсталација и одржување на индустиски комуникациски мрежи.

11.    Содржина на програмата: Вовед во индустриските комуникациски мрежи. Типови на индустриски мрежи. Медиуми за пренос во комуникациките мрежи.  Карактеристики на бакарни кабли. Впредена парица. Правила за инсталација на бакарни мрежни кабли. Стандарди за конектори. Извори на шум и интеференција кај бакарните кабли и методи за нивно избегнување. Карактеристики на оптички влакна. Основни типови на оптички оптички влакна и оптички кабли. Правила за инсталација на оптички влакна. Конектори за оптички влакна. Основи на комуникациски протоколи. OSI референтен модел.  RS – 232, RS – 485. Индустриски комуникациски протоколи. MODBUS, MODBUS Plus, AS интерфејс, Data Highway Plus, HART. Fieldbus мрежи.  CAN, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Foundation Fieldbus. Ethernet и TCP-IP комуникацискиот модел. Индустриски Ethernet.  Примена на безжичните технологии во индустриските комуникациски мрежи.Безжични сензорски мрежи (IEEE 802.15.4/LR-WPAN).  Комуникациски протоколи кои се користат при автоматизација на зграда: Konnex, LonW

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа, работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

15

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и  изработени лабораториски вежби

20.  Начин на полагање на испитот

Два парцијални испити во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути и изработка на практична проектна задача.
Во конечната оценка влагуваат поените од испитите, поените од проектната задача, поените од домашните задачи и поените од лабораториските вежби.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.   Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Deon Reynders, Steve Mackay and Steve Mackay Practical Industrial Data Communications, Best Practice Techniques Elsevier 2005

2

Dick Caro Automation Network Selection, 2 edition International Society of Automation 2009