Иновативни технологии и проектен менаџмент

Објавено: декември 13, 2018

Предмети: Иновативни технологии и проектен менаџмент

Код: 3ФЕИТ04007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Владимир Трајковиќ

Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе биде оспособен да разбере кога еден процес е иновативен и да ја потикне иновативноста во рамки на даден проект. Студентот ќе добие вештини за примена на ИКТ алатки во управување со иновативните процеси.

Содржина на предметната програма: Трендви и иновативност, типови иновативност.  Дуална улога на ИКТ во иновативните проекти. Принципи и метрики за евалуација на иновативни решенија. Инкорпорирање на иновативни решенија во различни организациски средини. Традиционален и агилен циклус за управување со иновативни проекти: принципи, разлики и предности. Управување со тимови кои работоат во иновативно опкружување. ИКТ алатки за управување со иновативни проекти.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Повеќе авторитрудови од списанија и конференции  

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Jane Henry, David MaileManaging Innovation and ChangeSage Publications2002

2

Peter Skarzynski, Rowan GibsonInnovation to the Core: A Blueprint for Transforming the Way Your Company InnovatesHarvard Business School Press2008

3

Peter F.DruckerInnovation and EntrepreneurshipHarper Business2006