Иноваторство и трансфер на технологии

Објавено: декември 12, 2018

Предмет: Иноваторство и трансфер на технологии

Код: 3ФЕИТ02013

Број на ЕКТС кредити: 4 ЕКТС

Неделен фонд на часови2+0+0+2

Наставник: Проф. д-р Влатко Стоилков, Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма: Со активно следење и успешно положување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со знаења за значењето и принципите на иноваторството, како движечка сила за подобрување на техничките достигнувања, како и улогата на трансферот на технологии во современи услови на глобална индустријализација. Студентите ќе се стекнат со компетенции за проценката и постапките за заштита на интелектуалната и индустриската сопственост.

Содржина на предметната програма: Иновациски системи на национално и меѓународно ниво. Улогата на иноваторството за развојот на економијата. Иноваторски процеси. Инфраструктура за подршка на иноваторството. Активности во иноваторските процеси од идеја до финален производ. Активни чинители во иноваторските процеси. Научното истражување и иноваторството. Што претставува трансферот на технологии (ТТ). ТТ и неговото значење за иноваторството.  Активни учесници во процесот на ТТ. Универзитетот и ТТ. Улога на индустријата, компаниите и државните институции во процесот на ТТ. Јавно-приватно партнерство и ТТ.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Praveen GuptaThe Innovation Solution: Making Innovation More Pervasive, Predictable and ProfitableAccelper Consulting2011

2

Peter F. DruckerInnovation and EntrepreneurshipHarper & Row2006

3

David B. Audretsch, Erik E. Lehmann, Albert N. Link and Alexander StarneckerTechnology Transfer in a Global EconomySpringer2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Praveen GuptaBusiness Inovations in the 21st CenturyAccelper Consulting2007