Интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС

Последна измена: ноември 6, 2019

Предмет: Интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС

Код: 3ФЕИТ09003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3 + 0 + 0 + 3

Наставник: Доц. д-р Александра Крколева Матеска

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на придобивките и проблемите кои произлегуваат од интеграцијата на обновливите извори на енергија (ОИЕ) и дисперзирано производство (ДП) во електроенергетските системи (ЕЕС), како и оспособеност за изведување на едноставни анализи за конкретни примери на приклучување на производни единици од ОИЕ и нивното влијание врз приликите во електроенергетските мрежи.

Содржина на предметната програма: 1.Вовед во проблематиката на интеграција на ОИЕ во ЕЕС. Воведни поими: електроенергетски систем, пренос и дистрибуција на електрична енергија; преглед на технологии за производство на електрична енергија од ОИЕ; интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС; ДП во ЕЕС; ниво на учество на производството од ОИЕ во ЕЕС.   2.Проблематика на приклучување на ОИЕ во преносните електроенергетски мрежи. Преглед на актуелните состојби во Европа. Проблеми поврзани со интеграцијата – влијание врз фреквенцијата и доверливоста на ЕЕС. Можности за учество на производните единици кои користат ОИЕ за обезбедување на системски услуги. Анализи со примена на соодветен софтверски пакет. 3.Проблематика на приклучување на дисперзираното производство во дистрибутивни електроенергетски мрежи. Преглед на актуелните состојби во Европа. Технички влијанија на ДП врз дистрибутивните системи. Мрежни аспекти на ДП. Анализи со примена на соодветен софтверски пакет. 4.Нови интелигентни концепти во ЕЕС. Интелигентни електрoенергетски мрежи. Технологии на ниво на преносна мрежа. Технологии на ниво на дистрибутивна мрежа. Можности за зголемување на нивото на учество на производстовто од ОИЕ во рамките на новите концепти. Концепт на виртуелна електрична централа. Концепт на микромрежа.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Leon Freris, David InfieldRenewable Energy in Power SystemsJohn Wiley and Sons, Ltd2008

2

Felix A. Ferret, M. Godou SimoesIntegration of Alternative Sources of EnergyIEEE Press, John Wiley and Sons, Ltd2006

3

Math Bollen, Fainan HassanIntegration of Distributed Generation in the Power SystemIEEE Press, John Wiley and Sons, Ltd2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

N. Jenkins et al.Embedded GenerationThe Institute of Engineering and Technology2000

2

N. Jenkins, N. Hatziargyriou, J. A. Pecas LopesTutorial on Integration of Dispersed Generation in Distribution NetworksIEEE Porto Power Tech2001