Интегрални трансформации и нивна примена

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Интегрални трансформации и нивна примена

Код: 3ФЕИТ08006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставници: Проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева, Доц. д-р Сања Атанасова

Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на курсот студентот има напредни математички знаења за повеќе интегрални трансформации, нивните особини и инверзни формули. Студентот е оспособен да примени соодветна интегрална трансформација како математичка алатка за решавање на различни проблеми од областа на применетата математика и инженерството.

Содржина на предметната програма: Значење на интегралните трансформации за инженерството. Основни концепти и дефиниции. Видови трансформации и нивни особини: Фуриеова трансформација, Лапласова трансформација, z-трансформација, кратковременa Фуриеова трансформација (short-time Fourier transform), вејвлет трансформација, Стоквел трансформација. Асимптотски особини на интегралните трансформации. Примена на интегралните трансформации при решавање диференцијални и интегрални равенки, во теорија на редови, интегрално сметање, математичка статистика и инженерство.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1L. Debnath, D. BhattaIntegral Transforms and Their ApplicationsChapman&Hall/CRC, second edition2006
2K. GrocheningFoundations of Time-Frequency AnalysisBirkhauser, Boston2001
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1B. DaviesIntegral Transforms and Their ApplicationsSpringer2010
2J. W. MilesIntegral Transforms in Applied MathematicsCambridge University Press2008