Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации

Код: 3ФЕИТ10012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Валентин Раковиќ

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со карактеристиките на IoT/MTC мрежни концепти релевантни за изградба на ИКТ инфраструктури.  Разбирање на концептот на кратко-дометни мрежи (сензорски мрежи, RFID, NFC) и персонално омрежување (PAN, BAN). Анализа и дизајн на LPWAN мрежи. Елементи на ИКТ инфраструктури и комуникации во облак. Практична имплементација (case study) на различни IoT/MTC безжични технологии. Развој на IoT-базирани сервиси и апликации.

Содржина на предметната програма: Вовед. Персонални мрежи и сензорски мрежи (IEEE 802.15.x, архитектури, протоколи, апликации). RFID, NFC. Концепт на Интернет на нештата (Internet of Things – IoT). MТС стандарди. Меѓумрежно поврзување во IoT. Поврзување во облак. Aпликации и сервиси поврзани со концептите на IoT (на пр. интелигентни домови, интелигентен транспорт, интелигентни градови.)  Иден развој (Internet of Everything – IoE).

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Carles Anton-Haro, Mischa Dohler Machine-to-machine (M2M) Communications Elsevier 2016
2 S. Greengard The Internet of Things MIT press 2015
3 Vojislav B. Misic, Jelena Misic Machine-to-Machine Communications: Architectures, Technology, Standards, and Applications CRC Press 2017