Интелигентни електроенергетски мрежи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Интелигентни електроенергетски мрежи
2. Код 4ФЕИТ09Л009
3. Студиска програма ЕЕС
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Александра Крколева Матеска
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Основи на електрични кола
10. Цели на предметната програма (компетенции). Стекнување на компетенции поврзани со принципот на работа на интелигентните електроенергетски мрежи, нивните карактеристики, режимите на работа и нивното техно-економско влијание врз електроенергетските мрежи. Разбирање на принципите на работа на различните концепти на интелигеннти мрежи – микромрежи, виртуелни електрични централи, управување со оптоварување.
11. Содржина на програмата: Дисперзирано прозиводство (ДП) во електроенергетските системи (ЕЕС), причини за приклучување и главни проблеми кои произлегуваат од приклучувањето на ДП во дистрибутивните мрежи. Технички влијанија на ДП врз дистрибутивните системи. Основни дефиниции и поими за интелигентни електроенергетски мрежи (ИМ). Разлики меѓу дистрибутивни мрежи со високо учество на ДП (активни мрежи) и ИМ. Развој на ИМ – карактеристични технологии на ниво на преносен и на ниво на дистрибутивен систем. Улогата на ДП и на потрошувачите во ИМ. Принципи на управување на ИМ и хиерархија во управувањето. Напредни алгоритми за управување на ИМ. Принципи на агрегирање. Реализација на интелигентни мрежи: микромрежи, виртуелни електрични централи, електрични возила, интелигентен дом.
12.Методи на учење Теоретска настава, аудиториски вежби, програмски задачи
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 2 + 0 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 10
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 80
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Завршени проектни задачи
20. Начин на полагање на испитот Испитот се полага преку два парцијални испита (по 120 min) или завршен испит (120 min).
Студентот треба да ги изработи предвидените домашни задачи и проекти и да ги предаде според објавената динамика на веб страницата за предметот.
Полагањето на парцијалните испити/завршниот испит се состои од теоретски прашања и задачи. Завршната оценка се определува врз основа на поените добиени од испитите, домашните задачи и проектите, според соодветни тежински коефициенти.
За време на испитот не е дозволено користење литература во печатена или електронска форма, како и мобилен телефони, таблети или кој било друг електронски уред. Употреба на калкулатор е дозволена, но не е дозволено користење на мобилни телефони, таблети или слични електронски уреди.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 M. S. Thomas, J. D. McDonald Power System SCADA and Smart Grids CRC Press 2015
2 M. H. J. Bollen The Smart Grid: Adapting the Power System to New Challenges Morgan & Claypool Publishers 2011
3 S. Chowdhury, S.P. Chowdhury, P. Crossley Microgrids and Active Distribution Networks The Institution of Engineering and Technology 2009
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 J. Momoh Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis Wiley-IEEE Press 2012
2 N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, G. Strbac Embedded Generation The Institution of Engineering and Technology 2006