Интелигентни електроенергетски мрежи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Интелигентни електроенергетски мрежи

2.    Код

3ФЕИТ09З012

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Александра Крколева Матеска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни познавања за принципот на работа на интелигентните електроенергетски мрежи, нивните карактеристики, режимите на работа и нивното техно-економско влијание врз електроенергетските мрежи.

11.    Содржина на програмата: Дисперзирано прозиводство (ДП) во електроенергетските системи (ЕЕС), причини за приклучување и главни проблеми кои произлегуваат од приклучувањето на ДП во дистрибутивните мрежи. Технички влијанија на ДП врз дистрибутивните системи. Основни дефиниции и поими за интелигентни електроенергетски мрежи (ИМ). Разлики меѓу дистрибутивни мрежи со високо учество на ДП (активни мрежи) и интелигентни електроене ИМ. Развој на ИМ – карактеристични технологии на ниво на преносен и на ниво на дистрибутивен систем. Улогата на ДП и на потрошувачите во ИМ. Принципи на управување на ИМ (централизиран и децентрализиран пристап). Хиерархија во управувањето. Напредни алгоритми за управување на ИМ. Примена на DMS и SCADA во ИМ. Реализација на интелигентни мрежи: микромрежи, виртуелни електрични централи, електрични возила, интелигентен дом.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, G. StrbacEmbedded GenerationThe Institution of Engineering and Technology2006

2

M. H. J. BollenThe Smart Grid: Adapting the Power System to New ChallengesMorgan & Claypool Publishers2011

3

S. Chowdhury, S.P. Chowdhury, P. CrossleyMicrogrids and Active Distribution NetworksThe Institution of Engineering and Technology2009

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. S. Thomas, J. D. McDonaldPower System SCADA and Smart GridsCRC Press2015