Интелигентни електроенергетски мрежи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Интелигентни електроенергетски мрежи

2.    Код

3ФЕИТ09З012

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Александра Крколева Матеска

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни познавања за принципот на работа на интелигентните електроенергетски мрежи, нивните карактеристики, режимите на работа и нивното техно-економско влијание врз електроенергетските мрежи.

11.    Содржина на програмата: Дисперзирано прозиводство (ДП) во електроенергетските системи (ЕЕС), причини за приклучување и главни проблеми кои произлегуваат од приклучувањето на ДП во дистрибутивните мрежи. Технички влијанија на ДП врз дистрибутивните системи. Основни дефиниции и поими за интелигентни електроенергетски мрежи (ИМ). Разлики меѓу дистрибутивни мрежи со високо учество на ДП (активни мрежи) и интелигентни електроене ИМ. Развој на ИМ – карактеристични технологии на ниво на преносен и на ниво на дистрибутивен систем. Улогата на ДП и на потрошувачите во ИМ. Принципи на управување на ИМ (централизиран и децентрализиран пристап). Хиерархија во управувањето. Напредни алгоритми за управување на ИМ. Примена на DMS и SCADA во ИМ. Реализација на интелигентни мрежи: микромрежи, виртуелни електрични централи, електрични возила, интелигентен дом.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.  Начин на полагање на испитот

Испитот се полага преку два парцијални испита (по 120 min) или завршен испит (120 min).
Студентот треба да ги изработи предвидените домашни задачи и проекти и да ги предаде според објавената динамика на веб страницата за предметот.
Полагањето на парцијалните испити/завршниот испит се состои од теоретски прашања и задачи. Завршната оценка се определува врз основа на поените добиени од испитите, домашните задачи и проектите, според соодветни тежински коефициенти.
За време на испитот не е дозволено користење литература во печатена или електронска форма, како и мобилен телефони, таблети или кој било друг електронски уред. Употреба на калкулатор е дозволена, но не е дозволено користење на мобилни телефони, таблети или слични електронски уреди

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, G. Strbac Embedded Generation The Institution of Engineering and Technology 2006

2

M. H. J. Bollen The Smart Grid: Adapting the Power System to New Challenges Morgan & Claypool Publishers 2011

3

S. Chowdhury, S.P. Chowdhury, P. Crossley Microgrids and Active Distribution Networks The Institution of Engineering and Technology 2009

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. S. Thomas, J. D. McDonald Power System SCADA and Smart Grids CRC Press 2015