Интернет технологии

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Интернет технологии
2. Код 4ФЕИТ10Л011
3. Студиска програма ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар II/4 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Тони Јаневски
9. Предуслов за запишување на предметот Ислушан: Математика 2
10. Цели на предметната програма (компетенции). Изучување како е организиран Интернет, изучување на Интернет протоколот, IP адресирањето, рутирањето, DNS, основи на TCP/IP комуникација, проучување на различните Интернет сервиси како што се World Wide Web, FTP, комуникација со пораки, електронска пошта, проучување на протоколите и комуникациските концепти како што се SMTP, HTTP, HTML и други. Ќе бидат опфатени и технологиите за пренос на говор преку IP, стриминг видео и мултимедија, како и технологии за сигурност и управување во Интернет.
11. Содржина на програмата: Вовед во Интернет технологии. Интернет архитектури. Основни протоколи во Интернет (DNS, DHCP, TCP, UDP). Интернет протокол (IP). Мултиплексирање на протоколи во Интернет. Мрежно работење (TCP/IP, клиент-сервер комуникација). Рутирање и комутација на IP пакети. Интернет сервиси (e-mail, FTP, telnet, chat, итн). Web технологија (HTTP, HTML). Мултимедиска комуникација преку Интернет (streaming video & audio). Пренос преку Интернет во реално време (RTP). Пренос на говор преку IP (VoIP). Peer-to-peer мрежи за говор преку Интернет. Квалитет на сервисот во Интернет. Управување во IP мрежи (SNMP). Сигурност при Интернет комуникација (IPsec итн). Интеграција на IP и класичните телекомуникации.
12.Методи на учење Методот на учење е базиран на теоретски предавања на студентите, дополнети со тематски аудиториски и лабораториски вежби. Консултации со студентите. Изработка на семинарски работи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 0
16.2. Самостојни задачи 20
16.3. Домашно учење 85
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 10
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 90
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Завршени сите активности по предметот, предавања, аудиторсики и лабораториски вежби.
20. Начин на полагање на испитот Два колоквиуми во текот на семестарот или писмен испит во предвидените испитни сесии. Студентот опционално ќе може да изработи семинарска работа и да ја предаде до крајот на семестарот.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Тони Јаневски Интернет технологии Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, 2015 (ISBN 978-9989-43-379-5) 2015
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Тони Јаневски Internet Technologies for Fixed and Mobile Networks Artech House, USA, (ISBN: 978-1-60807-921-6) 2015
2 Тони Јаневски QoS for Fixed and Mobile Ultra-Broadband John Wiley & Sons (Wiley – IEEE series), UK (ISBN: 978-1-119-47050-2) 2019
3 Douglas Comer Internetworking with TCP/IP Pearson 2013