Инженерски софтверски алатки

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Инженерски софтверски алатки

2.    Код

3ФЕИТ02Л013

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Крсте Најденкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност за самостојно решавање практични проблеми од проектирање и анализа со користење на апликативни програми.

11.    Содржина на програмата: Принципи и методи за решавање на инженерски проблеми со помош на персонални компјутери. Дводимензионално цртање и тродимензионално моделирање Нумерички методи за решавање на електромагнетни и топлински полиња. Основи на методот на конечни елементи. Процедура за решавање на проблеми со МКЕ. Современи софтверски алатки. ANSYS – програмски пакет. Моделирање, симулација и анализа на динамички системи. Симулинк библиотека. Работа со блокови, сигнали и податоци. Процедура за изработка на симулациони модели. Работа со библиотеката SimPowerSystem на практични симулации.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

40

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

40

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

К.НајденкоскиИСА-Интерна скриптаФЕИТ2012

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Esam M. AlawadhiFinite Element Simulations Using ANSYSCRC Press2009

2

Chee-MunDynamic Simulations of Electric Machinery: Using MATLAB/SIMULINKPrentice Hall1997