Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизација

Објавено: декември 12, 2018

Предмет: Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизација

Код: 3ФЕИТ02

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+0+6

Наставници: Сите наставници кои можат да бидат ментори на студиската програма ЕМА

Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност за изработка на магистерска работа.

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа; избор и проучување на релевантна литература за предвиденото истражување; дефинирање на предмет, методи и цели на истражувањето; собирање и обработка на податоци; решавање на конкретен проблем; подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Актуелна литература од релевантни научно-истражувачки списанија и конференции.2017
2Целата литература наведена во останатите предмети во студиската програма EMA2017