Истражувачки проект од областа на проектен менаџмент

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Истражувачки проект од областа на проектен менаџмент

Код: 3ФЕИТ05

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+0+6

Наставници: Сите наставници кои можат да бидат ментори на студиската програма ПМ

Цели на предметната програма (компетенции): Со завршување на овој курс студентот ќе биде оспособен да направи истражување за дефинирана тема од областа на проектен менаџмент, определи методологија со кои ќе ја истражува темата и да определи  релевантна литература за изработка на магистерски труд.

Содржина на предметната програма: Дефинирање на специфична тема за продлабочено истражување во теоријата и практиката на Проектниот менаџмент. Методологија за научно-истражувачка работа најсоодветна за истражуваната тема. Проучување на релевантна литература за специфичната тема и дефинирање на можностите, интензитетот и динамиката на истражувањето. Дефинирање на очекуваните резултати од истражувањето и нивна примена за развој на областа на проектниот менаџмент. Практична димензија и применливост на резултатите од истражувањето. Верификација со семинар / научно-истражувачки труд на научен или стручен собир или публикација.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Група автори Релевантни трудови од IEEE Engineering Management Review, PM Network, Harvard Business Review HBR, PMI, IEEE  

2

B. Lientz On Time Technology Implementation Academic press 2003

3

P. Haddon Mastering Personal and Interpersonal Skills Thorogood 1999

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. Milosevic Project Management Toolbox John Wiley & Sons, Inc 2003