Карактеризација на микро и нано-елементи

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Карактеризација на микро и нано-елементи

Код: 3ФЕИТ08007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на овој предмет е да овозможи фундаментално разбирање на различни аспекти на карактеризацијата на микро, но и на молекуларно односно нано ниво, што е од особена важност за современите инженери, кои работат во областа на мирко и нанотехнологиите. Овој предмет овозможува суштинско запознавање со широк спектар на современи техники на мерење, кои се применуваат при анализа на структурата и својствата на микро и нано материјалите и уредите.

Содржина на предметната програма: Вовед: видови техники за карактеризација. Структурна карактеризација – анализа на структурата, хемискиот состав и присуството на дефекти во испитуваните микро и нано структури, која се состои од:  микроскопски техники (SEM, TEM, AFM), дифракција на рендгенски зраци XRD, спектроскопски техники (рендгенска фотоелектронска спектроскопија XPS,  Раманова спектроскопија, инфрацрвена спектроскопија со Фуриева трансформација FTIR), масена и оптичка спектроскопија. Електрична карактеризација – овозможува анализа на широк спектар на особини на микро и нано уредите: густина и распределба на носителите на полнеж, карактеристични вредности на отпорот, напон на вклучување и напон на рамни зони, присуство на оксидни и меѓуповршински полнежи, доверливост на уредите. Видови електрични мерења: импедансна анализа, струјно-напонски мерења, капацитетни мерења, високо-фреквентни и квазистатички мерења, како и мерења на температурната зависност на електричните параметри.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 3. David Brandon and Wayne D. Kaplan Microstructural Characterization of Materials Wiley 2008
2 Helmut Günzler and Alex Williams Handbook of Analytical Techniques Wiley 2002
3 1. C. Richard Brundle, Charles A. Evans Jr., Shaun Wilson Encyclopedia of Materials Characterization Butterworth-Heinemann Publishers 1992