Когенеративни постројки

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Когенеративни постројки

2.    Код

3ФЕИТ04З008

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Димитар Димитров

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на стручни знаења за технологиите на когенеративни постројки и оспособеност за техно-економска анализа на системи на когенерација. Идентификација на можна примена на когенеративни постројки.

11.    Содржина на програмата: Типови когенеративни постројки. Основни параметри на когенеративните постројки. Енергетска и ексергетска ефикасност. Компоненти во когенеративните постројки. Когенерација кај кондензациони електрични централи. Когенерација кај гасни турбини. Котел-утилизатор (HRSG). Когенеративни постројки со мотори за внатрешно согорување. Иновативни методи за когенерација. Горивни ќелии. Постројки со комбинирани циклуси. Примена на когенерацијата кај индустриски потрошувачи, комерцијални објекти. Тригенерација. Шеми на поврзување со мрежа. Генератори кај когенеративните постројки. Заштита на когенеративните постројки. Сателитски и островски режим на работа. Режими на финкционирање на когенеративните системи. Економска вредност на електричната енергија и топлината. Техно-еконоски анализи.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, посета на когенеративни постројки и системи и изработка на домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и изработка на домашни проектни задачи

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Димитар ДимитровКогенеративни постројки, интерна скриптаУКИМ-ФЕИТ2017

2

Yunus Cengel, Michael BolesThermodynamics: An Engineering Approach, 8th EditionMc Graw Hill2015

3

 The European Educational Tool on Cogeneration, Second EditionCOGEN Europe2001

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Б. К. ХоџАлтернативни енергетски системи и примениАрс ЛАМИНА2013

2

Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, et al.Fundamentals of Engineering Thermodynamics 8th EditionFundamentals of Engineering Thermodynamics 8th Edition2014

3

Jan Kiciński and Żywica, GrzegorzSteam Microturbines in Distributed CogenerationSpringer2016