Когнитивно пресметување во ИКТ

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Когнитивно пресметување во ИКТ

Код: 3ФЕИТ07004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Валентин Раковиќ, Доц. д-р Даниел Денковски

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со карактеристиките и концептите на когнитивно пресметување. Релевантни аспекти на когнитивно пресметување за ИКТ сценарија.  Разбирање на концептот на машинско учење и beyond big data. Анализа и дизајн на ИКТ сервиси базирани на когнитивно пресметување. Елементи на когнитивно пресметување и комуникации во облак. Способност за развој на когнитивни сервиси и апликации.

Содржина на предметната програма: Вовед. Основни концепти. Можни системски архитектури. Основна поврзаност помеѓу ИКТ и когнитивно пресметување. Аспекти на когнитивно пресметување базирано на невронски мрежи во ИКТ. Когнитивна анализа во ИКТ. Употреба на Бајесова регресија, Вејвлет регресија и SVM во идни ИКТ апликации и сервиси. Аспекти и основи концепти на когнитивно пресметување во IoT и IoE.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Vijay V. Raghavan, et al. Handbook of Statistics: Cognitive computing, theory and applications North Holland 2016

2

Kai Hwang, Min Chen Big-Data Analytics for Cloud, IoT and Cognitive Computing Wiley 2017